HOME
MINI PREDAJNICI - "BUBE"

PREDAJNICI S JEDNIM TRANZISTOROM

Osnova FM predajnika sa jednim tranzistorom je oscilator sa titrajnim krugom na koji se izravno spajaju mikrofon i antena. U teoretskim člancima o radio-predajnicima i oscilatorima detaljno smo opisali principe rada svih vrsta predajnika i oscilatora. Stoga ćemo se ovdje ograničiti samo na problematiku koja je specifična za najjednostavnije "mini" predajnike s jednim tranzistorom, dakle predajnike sa najmanjim brojem elemenata (što manje dimenzije sklopa), kod kojih želimo postići što manju potrošnju struje uz što veći domet i stabilnost. Nažalost, kako ćemo vidjeti, kod ovakvih predajnika jedno ćemo postići na štetu drugoga.

Izbor tranzistora

Frekvencija oscilatora kod predajnika sa jednim tranzistorom ovisi o induktivitetu zavojnice i kapacitetu kondenzatora paralelno spojenog zavojnici u titrajnom krugu. U praksi, potrebni kapacitet iznosi 2-15pF za oscilatore koji rade na UKV području, međutim, osim vrijednosti samog kondenzatora u titrajnom krugu tu je još uključena i vrijednost unutarnjeg (skrivenog) kapaciteta upotrijebljenog tranzistora, a koji iznosi 2-20 pF. Prema tome, unutrašnji kapacitet tranzistora mora se uzeti u obzir pri sklopovima koji rade iznad 100 MHz, jer je veličine kao i cijeli potrebni kapacitet kondenzatora u titrajnom krugu, dok se za niske frekvencije on može zanemariti. Postoje tranzistori znatno manjeg unutarnjeg kapaciteta, međutim, kod najjednostavnijih predajnika spomenuti kapacitet potreban je za postizanje modulacije.

Ovaj graf prikazuje kako se mijenja kolektorski kapacitet u odnosu na promjenu napona kolektor - baza. Graf je za Philipsov 5 GHz tranzistor BFR92. Vidi se da kolektorski kapacitet ima malu vrijednost 0,7 - 0,95 pF, dok emiterski kapacitet iznosi oko 0,5 pF. Za tranzistor opće primjene BC 547 te vrijednosti su Cc = 1,5 pF i Ce = 11 pF. Iz toga se može vidjeti kako audio signal na bazi utječe na Cc i mijenja frekvenciju oscilatora.

Frekvencijska modulacija kod najjednostavnijeg predajnika s jednim tranzistorom postiže se na slijedeći način: Naponski audio signal sa mikrofona dovodi se na bazu tranzistora. To uzrokuje da tranzistor radi na različitim točkama svoje radne krivulje (vidi članak Radio-predajnici, Izbor radne točke), stvaraju se različite kolektorske struje i naponi, i što je zanimljivo, različiti unutarnji otpori i kapaciteti koji uzrokuju promjenu amplitude i frekvencije samih oscilacija. Tako se dobije FM i AM komponenta signala. S obzirom da tranzistor u oscilatoru radi više kao prekidač (vidi članak: Tranzistori), znači da je AM komponenta veoma mala. U svakom slučaju FM prijemnik ne reagira na tu malu AM komponentu.

Ovo je vjerojatno najjednostavniji predajnik koji se može izraditi. Sastoji se od svega četiri elemenata (fotootpornik se ne mora ugraditi), može se napajati sa malom litijevom baterijom (1,5-3V), te se stoga može izraditi vrlo malih dimenzija. Frekvencija se može promijeniti promjenom vrijednosti kondenzatora od 0,1 do 10 ľF. Umjesto tranzistora 2N 2222 može se upotrijebiti i neki slični tip, no i performanse predajnika će se mijenjati ovisno o upotrijebljenom tranzistoru. Zavojnica predajnika sastoji se od 20 do 30 namotaja tanke bakrene lakirane žice, namotane na nemagnetskom tijelu promjera 3 do 6 mm. Emiter tranzistora spaja se na izvod zavojnice, koji se napravi na 1/3 njene ukupne dužine. Sa takvom zavojnicom signal predajnika može se pronaći na VHF području (na klasičnom FM prijamniku). Povećanjem broja zavoja zavojnice, RF frekvencija može se spustiti sve do SV područja (klasični AM radio). Antena je izolirana žica duljine 15 do 30 cm. Elementi predajnika nisu kritični, međutim potrebno je nekoliko eksperimenata sa njihovim vrijednostima, kako bi se postigle najoptimalnije perfomanse uređaja.
Ukoliko se serijski sa otpornikom 47K spoji termistor, fototranzistor, ili neki drugi promjenjivi otpor, ovisno o promjeni tih otpora mijenjat će se i frekvencija tona izlaznog signala predajnika.

Pogledajmo koji elementi negativno utječu na rad najjednostavnijih predajnika sa LC titrajnim krugom, a zatim ćemo kroz nekoliko praktičnih primjera vidjeti kako se njihov utjecaj može smanjiti.

Temperatura

S obzirom da modulacija ovisi o unutarnjem kapacitetu tranzistora, a frekvencija oscilatora o zavojnici i kondenzatoru u titrajnom krugu, sama stabilnost frekvencije i kvaliteta modulacije izravno će ovisiti o stabilnosti tih elemenata. Ovdje se prvenstveno misli na temperaturnu stabilnost, tj. zadržavanje stalnih vrijednosti kod promjene temperature okoline ili elemenata (npr. zagrijavanje tijekom rada). Naime, temperatura tranzistora također mijenja i njegov unutarnji kapacitet, tako da će Cc i Ce ovisiti o temperaturi. Isto tako temperatura će u određenoj mjeri utjecati i na veličinu kapaciteta kondenzatora u titrajnom krugu. Stoga treba voditi računa da se osigura konstantna temperatura okoline prilikom podešavanja i rada predajnika, te da se upotrijebe kvalitetni elementi velike temperaturne stabilnosti.

Napajanje

Već je spomenuto da se promjenom radne točke tranzistora mijenja i njegov kapacitivni otpor. Ukoliko se kao izvor napajanja koristi ispravljač sa transformatorom, njegov šum može izravno modulirati oscilator. Ukoliko se pak koristi baterijsko napajanje, frekvencija oscilatora mijenjati će se kako se mijenja (smanjuje) napon baterije zbog trošenja ("Frequency Pushing"). Što je napon napajanja oscilatora viši, to će kroz njegove elemente teći jača struja te će se oni više zagrijavati, što izravno utječe na stabilnost oscilatora.

Antena

Antena se spaja izravno na zavojnicu titrajnog kruga ili preko kondenzatora (zbog jednostavnosti izrade ne ugrađujemo stupanj za odvajanje niti dodatne izlazne filtre). Tako antena zapravo postaje dio titrajnog kruga, te svako pomicanje antene ili kretanje oko nje uzrokuje i malu promjenu frekvencije ("Frequency Pulling"). Neki elektronički sklopovi koriste taj efekt za detektiranje pokreta ili metala. Kod izvedbi oscilatora sa kristalom antena će imati najmanji utjecaj na titrajni krug.

Mikrofon

Ponekad mikrofon ne daje dovoljan audio ulaz za moduliranje oscilatora (zbog jednostavnosti izrade ne ugrađujemo stupanj mikrofonskog pretpojačala). U tom slučaju, iako na prijemniku primamo jaki i postojani noseći signal, zbog slabe modulacije zvuk će biti slab i sa puno šuma. Za naš predajnik mi ćemo u većini slučaja iskoristiti mali elektrodinamički ili kondenzatorski "Electret" mikrofon, koji se mogu naći u brojnim jeftinim elektroničkim uređajima i igračkama. Treba znati da oni mogu biti različitih osjetljivosti, a za kondenzatorske je potrebno i osigurati stalno istosmjerno napajanje (potrošnja struje min. 1 mA), pa će izbor mikrofona znatno utjecati na performanse predajnika (vidi članke Elektroakustički pretvarači i Electret mikrofon). Ipak, u veći slučajeva osjetljivost predajnika sa samo jednim tranzistorom (sa izravno spojenim mikrofonom na ulazu) nije dovoljna da bi se on mogao učinkovito, nelegalno koristiti kao mini 'Buba', jer će se zadovoljavajuća modulacija postići samo ako se izravno govori u mikrofon. Ovi predajnici najbolje se iskoriste ako se na AF (NF) ulaz umjesto mikrofona montira utikač za slušalice i sve zajedno sa baterijom smjesti u prikladnu plastičnu kutijicu. Tada uređaj može koristiti kao mali bežični prijenosnik signala nekog uređaja sa NF izlazom za slušalice, na čije se mjesto jednostavno utakne ovaj predajnik.


Izlazna snaga

Sa jednim tranzistorom može se postići izlazna snaga 1-5 mW ili stabilan i kvalitetan domet 10-20 metara. To je zbog ograničenog napona napajanja, ograničene modulacije, te velikim gubicima na spoju sa antenom. Međutim, odabirom drugačijih vrijednosti elemenata možemo postići domet i do 200 metara sa običnim baterijskim napajanjem (1,5 - 9 V) i antenom od žice cca 60 cm, ali će jačina polja biti nestabilna, a izlazna frekvencija će "šetati". Tu si donekle možemo pomoći tako da koristimo prijemnik sa automatskom kontrolom frekvencije (AFC) gdje će se prijemnik prilagođavati tim promjenama. Ukoliko imamo mogućnost spajanja predajnika na snažniji izvor napajanja (akumulatori, stabilizirani ispravljači) koji mogu osigurati struju od stotinjak miliampera, sa jednim tranzistorom, u idealnim uvjetima (optička vidljivost) možemo postići i domete od nekoliko kilometara. Međutim, jača struja znači i jače zagrijavanje, a time i veću nestabilnost.


Predajnici sa LC oscilatorom

Predajnici čiji se titrajni krug sastoji od zavojnice i kondenzatora (LC) najjeftiniji su i najjednostavniji za izradu. Kod njih se vrlo jednostavno može mijenjati izlazna frekvencija i to u relativno širokom opsegu (vidi članak Oscilatori - proračun titrajnog kruga). Promjenu frekvencije postižemo promjenom kapaciteta kondenzatora (ugradnjom promjenjivog kondenzatora) ili promjenom induktiviteta zavojnice u titrajnim krugu (ugradnjom podesivih feritnih jezgrica ili jednostavnim razvlačenjem ili skupljanjem zavoja zavojnice). Međutim, već smo spomenuli da postoji mnogo faktora koji će neželjeno djelovati na promjenu vrijednosti elemenata u LC krugu, te LC oscilator slovi kao jedan od najnestabilnijih. U uređajima gdje potrebna velika točnost frekvencije koriste se kristalni oscilatori ili se na razne načine dodatno stabilizira LC oscilator (točno određenom jačinom povratne veze i filtriranog napona napajanja kako bi se spriječilo zagrijavanje tranzistora, upotreba polistirenskih (stirofleks) kondenzatora malih gubitaka ili zračnih mehanički stabilnih promjenjivih kondenzatora, oklapanjem oscilatora za zaštitu od vanjskih VF smetnji i zalijevanjem zavojnica kako bi se spriječili mehanički pomaci podešene zavojnice itd.).

Međutim, s obzirom da će ovaj naš oscilator biti jedini stupanj predajnika, nije neophodna njegova velika stabilnost jer neće utjecati na rad drugih stupnjeva, a zbog malih napona napajanja neće biti niti prevelikog zagrijavanja. Vjerojatno će u radu postojati malo "bježanje frekvencije", ali jednostavnim zahvatima to se može svesti na najmanju mjeru: ugradnjom uređaja u kućište sa antenom u obliku čvrste-fiksirane, a ne savitljive žice, izvedbom zavojnice u obliku vodova tiskanih na pločici umjesto samostojećih čime se osigurava njena mehanička stabilnost (vidi članak: Proračun zavojnica štampanih na pločici), a upotrebom AFC funkcije kod prijema ta će se pojava potpuno eliminirati.

Na gornjim slikama prikazane su tri uobičajene izvedbe mini-predajnika sa jednim tranzistorom koji radi kao modulator i oscilator. U prvom primjeru zavojnica se izrađuje kao samostojeća na pločici (vidi članak: Izrada i označavanje zavojnica, bobina, toroida, gimmick kondenzatora) u drugom primjeru zavojnica je štampana na samoj pločici, a u trećem primjeru podešavanje frekvencije vršimo ugrađenim promjenjivim kondenzatorom. Zavojnica se izrađuje od bakrene lakom izolirane žice debljine 1 mm (kakva se koristi kod transformatora i elektromotora), a sadrži 6-8 navojaka motanih na tijelo promjera 5 mm, koje se nakon motanja i obrade krajeva zavojnice za lemljenje (uklanjanje zaštitnog laka sa krajeva) izvadi iz zavojnice te ostaje samonoseća zavojnica koja se izravno lemi na pločicu. Zavojnicu možemo motati i na vijak određenog promjera, a tada ćemo dobiti zavojnicu sa podjednakim razmacima između zavoja. Ovakva zavojnica u kombinaciji sa kapacitetom od 4-20 pF koristi se za titrajni krug kod svih ovakvih predajnika za UKV radio-difuzni opseg 88-108 MHz. Skupljanjem ili razvlačenjem zavoja zavojnice i praćenjem signala na prijemniku vrlo jednostavno ćemo grubo podesiti predajnik u UKV opseg (razvlačenjem zavojnice frekvencija se smanjuje). Pomoću feritne jezgrice ili promjenjivog kondenzatora, po potrebi možemo izvršiti fino ugađanje frekvencije (povećanjem kapaciteta frekvencija se smanjuje).

Kao antena za ovakve predajnike može poslužiti bilo kakva bakrena žica dužine oko 50 cm. Ona se spaja na kraju prvog zavoja zavojnice. Ukoliko se smanji mjesto spajanja antene na zavojnici, povećati ćemo stabilnost oscilatora međutim time će se ujedno smanjiti izračena snaga tj. domet predajnika. Zbog već spomenutih razloga, dobro je koristiti neku čvrstu (nesavitljivu) izvedbu antene, jer njezino pomicanje ili savijanje utječe na izlaznu frekvenciju predajnika. Potrebno je eksperimentirati sa različitim dužinama, dok ne dobijemo najveći domet. Pouzdan rad postiže se sa dužinom antene od 50 cm ili manje. Naravno da dužom antenom možemo postići veći domet, međutim ako pretjeramo, krug može početi oscilirati i performanse će naglo pasti. Najbolje je uzeti standardnu teleskopsku antenicu, kakva se nalazi na većini radio-prijemnika (nije savitljiva i lako joj se mijenja dužina). Domet predajnika je najmanje 100 metara, a on se može smanjiti ili povećati promjenom vrijednosti otpornika na emiteru tranzistora Re. U tablici je prikazano kako se mijenja domet predajnika ovisno o emiterskom otporu:

Emiterski otpornik
Potrošnja struje
Približan domet
100 E
30 mA
500 metara
220 E
11 mA
120 metara
330 E
8 mA
100 metara
1 K
5 mA
50 metara

Upotrijebljeni mikrofon je kondenzatorski (Electret) koji se preko otpornika Rmic napaja istosmjernom strujom. U našem slučaju taj otpornik ima vrijednost 4K7. Međutim, za dobar rad većine electret mikrofona potrebna je struja veća od 1mA, pa se smanjenjem vrijednosti toga otpornika može znatno povećati osjetljivost mikrofona. Ukoliko se želi koristiti dinamički mikrofon ili ako se na ulaz FM predajnika želi spajati izlaz za slušalice nekog audio uređaja, potrebno je ukloniti otpornik Rmic, te zamijeniti polaritet elektrolitskog kondenzatora od 1 uF. Naravno, kao što je već objašnjeno, osjetljivost mikrofona bez pojačala nije velika, te stoga ne možete očekivati da će se čuti šapat na 5 metara od mikrofona. Potrebno je govoriti izravno u mikrofon, kao i kod svakog drugog normalnog mikrofona.

Vrijednosti ostalih komponenti kod ovakvih predajnika nisu kritične. Tolerancija vrijednosti otpornika može biti od -50% do +200%. Kondenzatori koji se koriste za prijelaz i odvajanje signala mogu biti bilo koji između 470pF do 100uF, a umjesto kondenzatora od 1nF na koji se veže mikrofon može se staviti bilo koji između 270pF do 2n2 (u koliko je vrijednost kondenzatora prevelika tada nedostaju visoke frekvencije pri modulaciji). Tranzistor također nije kritičan i može se ugraditi većina jeftinih NPN tranzistora opće namjene (BC 107, BC108, BC109, 2N3564, 2N5225, 2N2222 ...)

Za ova tri primjera shema predajnika vrijedi isto kao i za prethodne sheme. Prvi primjer prikazuje shemu predajnika sa minimalnim brojem elemenata, na koji se može izravno vezati kondenzatorski mikrofon, a ako na stezaljke "Signal IN" želimo priključiti neki drugi izvor NF audio signala, potrebno je ukloniti otpornik Rmic. Tada se ulazni signal na bazu tranzistora može dovesti i preko kondenzatora od oko 0,1 uF.

Predajnik prikazan u sredini napaja iz baterije napona 3V (jedna mala litijeva baterija), a to je postignuto smanjenjem vrijednost otpornika Rmic i Re. Također, za poboljšanje perfomansi i povećanje dometa predajnika može se ugraditi i bypass kondenzator od 1n (na shemi prikazan crtkano).

U trećem primjeru imamo shemu predajnika koji stabilno radi u opsegu 60-110 MHz. Napaja se naponom od 12 V pri čemu troši 2 mA struje. Zahvaljujući zavojnici L2 dovoljna je antena duljine 15 cm. izlazna snaga predajnika je 5 mW. Evo podataka o izradi zavojnica za ovaj predajnik:

L1 – 6 namotaja žice promjera 0,8 do 1 mm, razmaknutih za debljinu žice, na tijelu 4 x 0,75 x 10 mm sa feritnom jezgricom U-31; izvod na drugom navojku od gore (od strane točke napajanja +12V)
L2 – na plastičnom tijelu bez jezgre, promjera 4 mm, namotamo zavoj do zavoja žicu promjera 0,4 do 0,6 mm u dužini od 8 do 10 mm
L3 – prigušnica 1 mH  

Vidimo da je najveći nedostatak do sad opisanih predajnika niska razina ulaznog signala iz mikrofona što uzrokuje lošu modulaciju signala. Modulacija se može znatno poboljšati uz pomoć kapacitivne (varikap) diode. Kapacitet ovih dioda ovisi od priključenog inverznog napona, pa se modulacija postiže superponiranjem izmjenične komponente ulaznog audio signala na inverzni napon varicap diode (vidi članak: Varikap diode u KV prijemnicima). U nastavku pogledajmo nekoliko shema predajnika sa varikap diodama.

U prvom primjeru dana je shema predajnika dometa do najviše 200 m. Varikap dioda BA 121 mijenja svoj kapacitet u ritmu NF signala iz mikrofona. Kondenzator serijski vezan sa diodom služi za odvajanje istosmjerni od VF napona. Zavojnica sa paralelno spojenim kondenzatorom čini oscilatorski titrajni krug koji određuje na kojoj frekvenciji će raditi predajnik - oscilator. Emiterski otpornik određuje radnu točku oscilatora i vrijednost mu ovisi o upotrijebljenom tranzistoru. Zavojnicu čini 6 namota Cu-lak žice debljine 0,8 mm na tijelu od 5 mm, napajanje - izvod na 2.5 namotaju od hladnog kraja, antena - izvod na 3.5 namotaju od hladnog kraja. Odmah desno vidimo još jednu shemu predajnika, također napajanja od 1,5 V i dometa najviše 200 m. DC prednapon preko otpornika od 12K. I ovdje se modulacija vrši preko varikap diode, koja sa serijski vezanim kondenzatorom određuje i frekvenciju predajnika. Preko otpornika vezanog na bazu tranzistor dobiva istosmjerni prednapon, i on određuje radnu točku tranzistora. Povratna sprega ostvarena je, kao i kod većine ostalih primjera, preko kondenzatora vezanog između emitera i kolektora tranzistora. Prigušnica sprječava prijelaz HF signala (povratne sprege) na masu, a izrađuje se tako da se na komadić bužira promjera od oko 3 mm namota oko 70 cm lak žice debljine oko 0,2 mm. Umjesto varikap diode BA121 može se koristiti zamjenski spoj dat uz shemu sa tranzistorom BC 107 (ili sličnim). Zavojnicu titrajnog kruga čini 7 namotaja posrebrene žice promjera 0,8 mm, namotane na tijelo promjera 5 mm sa podesivom feritnom jezgricom u sredini. Izvod antene je na 0,5 - 1 namotaj od hladnog kraja.

U sredini imamo shemu predajnika snage 10 - 20 mW, a potrošnja struje oko 10 mA. Za to je potrebno osigurati izvor napajanja od 9-15 V, a tada domet predajnika može biti i do 500 m, zavisno od kvalitete prijemnika na kojem se sluša i od antene na samom predajniku. Najbolje je da antena stoji vertikalno i u većini slučajeva je to komad žice debljine 2-3 mm. Radnu točku oscilatora i ovdje određuje emiterski otpornik. Prigušnica i zavojnica je potpuno ista kao i u prethodnom primjeru. Posljednja je shema predajnika sa niskofrekvencijskim tranzistorom BC548. Tranzistori iz serije BC obično se koriste u NF audio uređajima, ali prema podacima navedenim za ovaj tranzistor (a i većinu ostalih BC tranzistora) on može raditi u frekvencijskom opsegu od 200-250 MHz, a to je sasvim dovoljno za rad u VHF spektru. Kapacitivna dioda je i ovdje upotrijebljena radi što bolje FM modulacije. Zavojnica L1 se sastoji od 4 zavoja Cu izolirane žice promjera 0,3 mm, namotane na neferomagnetskom tijelu sa izvodom na kraju prvog zavoja zavojnice. Kondenzatori vezani na napajanje trebaju se montirati što bliže vrhu zavojnice L1. Domet ovog predajnika je oko 200 m, međutim i ovdje izlaznu snagu možemo povećati smanjivanjem vrijednosti emiterskog otpornika. Ipak ne treba pretjerivati, jer ako se vrijednost smanji ispod 22 E oscilator može prestati raditi. Izvor napajanja je obična baterija od 9V, koja zajedno s predajnikom može stati u kutiju cigareta. Radi što bolje stabilnosti, preporučljivo je da se čitav sklop stavi u prikladno metalno kućište.

Vrijeme je da spomenemo još jedan veći problem koji se javlja kod predajnika sa jednim tranzistorom. Naime, uz osnovnu frekvenciju predajnik će zračiti i neželjene harmonične frekvencije koje će "zagaditi" dio frekvencijskog spektra (mogle bi stvarati smetnje radio i TV prijemnicima), a uz to će se na njih trošiti i dio ukupne izlazne snage. Zračenje neželjenih harmonika može se blokirati ugradnjom određenih filtera (vidi članke: Filtri), ali time ćemo se baviti kod složenijih predajnika. Također se upotrebom FET-a umjesto običnog tranzistora mogu smanjiti primjese viših harmonika i to zahvaljujući linearnoj prijenosnoj karakteristici FET-a na izlazu (source), a on isto tako svojom inherentno visokom ulaznom impedancijom vrlo malo utječe na titrajni krug oscilatora, čime je osigurana bolja stabilnost radne frekvencije. Stoga ćemo dati i nekoliko praktičnih shema predajnika sa jednim FET tranzistorom i varicap diodom za modulaciju, kao najkvalitetnijim predajnicima koji se mogu sastaviti sa jednim tranzistorom i nekoliko pasivnih elemenata.

U prvom primjeru dana je shema predajnika sa Hartleyevim oscilatorom, kod kojeg se povratna sprega ostvaruje preko donjeg dijela zavojnice. Predajnik ima malu potrošnju struje i može se napajati malom 12V baterijom tipa VR22 : EL 12 23A (dužina baterije je 30 mm, a promjer 10 mm). Sa takvom baterijom i prikladno izvedenom pločicom sa tiskanom zavojnicom predajnik možemo lako "ugurati" u flomaster, nalivpero ili sl. a da se pri tome zadrži njihova fukcija pisanja. Tiskana pločica je dimenzija 55x10 mm. U nastavku je predajnik dometa 300 m sa jeftinim i lako dobavljivim BF245. Zavojnica predajnika sadrži 6 namota Cu-lak žice debljine 0,8 mm na tijelu promjera 5 mm, x - 0,5 namotaj od hladnog kraja, y - 1,5 namotaj od hladnog kraja. Na kraju je shema nešto snažnijeg predajnika sa FET tranzistorom, snage oko 300 mW, pa se mora predvidjeti da izvor napajanja može dati potrebnu struju za napajanje istog. Potrošnja je oko 70 mA. Oscilacije se pobuđuju preko spoja soursa FET-a sa izvodom zavojnice L. Kontrolu rada predajnika možemo izvesti prema dodatnoj slici. Ako je sve ispravno, sijalica mora svijetliti. Domet ovog predajnika može biti vrlo velik - na otvorenom i do nekoliko kilometara. Podaci za zavojnice: Prigušnica se mota na komadiću bužira promjera oko 3 mm na koji se namota oko 70 cm Cu-lak žice debljine oko 0,2 mm; Zavojnica L ima 6 namotaja Cu-lak zice debljine 0,8 mm na tijelu promjera 5 mm, x - 0,5 namotaj od hladnog kraja, y - 1,5 namotaj od hladnog kraja.

Gore je shema predajnika sa kristalnim oscilatorom. U električnom pogledu pločica kristala predstavlja vrlo kvalitetan oscilatorski krug koji sadrži induktivnost L, kapacitivnost C i otpomost R, kao i kapacitivnost C (kapacitet između metalnih obloga). Ovakve osobine kristala iskorištene su za konstruiranje kristalnih oscilatora koji se odlikuju vrlo velikom stabilnošću frekvencije. Promjene temperature i mehanički potresi veoma malo utječu na rad ovog oscilatora (promjene su nekoliko milijuntih dijelova), tako da kristale koristimo tamo gdje je potrebno postići veliku točnost frekvencije. Da bi se postigla još veća točnost (najčešće potrebna kod mjernih instrumenata), kristali se ugrađuju u kućišta koja se grijačima zagrijavaju na točno određenu i precizno održavanu temperaturu (npr. na 70°C). Sa ovako izvedenim kristalima kvarca u termostatu moguće je postići (i održavati) točnost frekvencije u širokom temperaturnom i vremenskom intervalu (točnost je 10 do 100 puta veća od one koju kvarc ima bez termostata). Kako kristalni oscilatori imaju visok stupanj stabilnosti, za njihovu realizaciju najčešće nije potrebno koristiti stupnjeve za odvajanje. Isto tako, već u kolektorskom krugu možemo postaviti oscilatorni krug podešen na jedan od harmonika i odmah dobiti potrebnu frekvenciju (vidi shemu). Prilikom izrade kristala može se primijeniti posebna tehnologija sječenja, tako da kristal oscilira na trećem, petom, sedmom ... harmoniku. Ovakve kristale nazivamo overtonskim, a ako, na primjer, overtonski kristal oscilira na 96 MHz njegova osnovna frekvencija je 19,2 MHz. Na shemi je upravo takav predajnik sa overtonskim (5. overton) kristalnim oscilatorom (od osnovne frekvencije kristala, koja iznosi 19,2 MHz, dobili smo 5. overton, 19,2 x 5 = 96 MHz dovoljnog nivoa i snage). Kod predajnika se ne koristi varikap dioda već je frekvencija modulirana audio signalom koji dolazi na bazu tranzistora. Već je spomenuto da će frekvencija predajnika biti stabilna kao i sam oscilator, međutim spajanje antene izravno na zavojnicu uzrokovati će promjene frekvencije. No i bez antene ovaj će predajnik imati domet nekoliko metara. Zavojnica ima 4 namota Cu-Lak žice promjera 1 mm, motana na tijelu promjera 10 mm, bez jezgre.

Gradnja mini predajnika

S obzirom da se ovdje radi o veoma jednostavnim shemama, vrlo lako je nacrtati tiskanu pločicu, koja će biti takvog oblika da se može s lakoćom ugraditi u određeno kućište. S obzirom da će za svakog graditelja mini predajnik imati svoju specifičnu namjenu, dobro je na komadiću univerzalne tiskane pločice prvo eksperimentirati sa komponentama i antenama, a kad se pronađu zadovoljavajući rezultati (domet - potrošnja - stabilnost - dimenzije) izraditi takav predajnik na pločici koja će biti prilagođena ugradnji na specifično mjesto, uz eventualnu upotrebu dobavljivih SMD komponenti. Iako zbog malog broja komponenti, koje uz to mogu imati velike tolerancije, ne bi trebalo biti problema s radom ovih predajnika, ipak ćemo na kraju dati nekoliko savjeta za slučaj da nikako ne možemo na prijemniku pronaći signal našeg predajnika.

Za početak je potrebno, naravno, provjeriti ispravnost samog izvora napajanja i jačinu struje kroz predajnik. Ukoliko se ona znatno razlikuje od vrijednosti koje se spominju u tekstu, potrebno je provjeriti žice i tiskane vodove od kratkog spoja ili prekida (hladni spoj, kuglice lema ...). Ako je sve u redu, dalje provjeravamo da li uopće oscilator radi. To je kod ovakvih predajnika najlakše utvrditi tako da pratimo mijenja li se jačina struje kroz sklop dok prstom dodirujemo zavojnicu oscilatora. Ukoliko se mijenja, znači da oscilator radi. Sada je potrebno provjeriti mikrofon. Najbolje je umjesto mikrofona, dok smo još u fazi eksperimentiranja, na ulaz spojiti neki NF-audio izvor (tonski generator), čiji signal ćemo lakše prepoznati na prijemniku. Sada još preostaje lagano razvlačiti ili skupljati zavojnicu, dok predajnik ne dovedemo u željeno UKV područje. U krajnjem slučaju može se desiti da nam predajnik radi baš na frekvenciji gdje emitira neka jaka postaja, koja onda potpuno prigušuje naš signal. U tom slučaju trebalo bi prijemnik i predajnik staviti u nekakav metalni oklop (faradejevu rešetku), ali puno je lakše prvo podesiti prijemnik na neku frekvenciju gdje nema nikakvog signala, zatim uključiti predajnik, te ćemo laganim razvlačenjem/skupljanjem zavojnice (podešavanjem feritne jezgrice unutar zavojnice ili okretanjem promjenjivog kondenzatora) začas podesiti frekvenciju predajnika. Na kraju podešavanja, ako postoji takva mogućnost, dobro je uključiti AFC na prijemniku.

NAPOMENA: Na DVD-1 Enciklopedije elektronike možete naći proračunate vrijednosti elemenata za sve ovdje opisane predajnike, kao i teoretske članke koji se spominju u tekstu.